CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DE LES ENTRADES A L’ULISSES

ACCÉS AL RECINTE

 1. Per entrar al recinte, caldrà  ensenyar l’entrada física o amb el mòbil.
 2. Per a l’accés al recinte,  les persones hauran de complir amb els requisits que estableixi l’Ajuntament de Premià de Dalt en matèria de prevenció de la salut.
 3. L’Ajuntament  no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.
 4. Els usuaris que finalment no assisteixin a l’esdeveniment pel qual hagin adquirit l’entrada, no tindran dret a la devolució de cap import.
 5. Quan per causes no imputables a l'obligat l’esdeveniment no es porti a terme, procedirà la devolució de l'import corresponent, conforme a allò que s'ha fixat en l'article 46.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 6. L’Ajuntament de Premià de Dalt,  impedirà l'accés o la permanència al recinte a les persones que manifestin conductes violentes o inadequades.
 7. No es permet l’entrada d’objectes que l’organització pugui considerar perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent.
 8. Està prohibit dins del recinte:
 • L'entrada de qualsevol tipus de beguda, embalatge i objecte que pugui ser considerat perillós o perjudicial per l'organització.
 • L’entrada de qualsevol mena de begudes i menjar al recinte, excepte aigua.
 • L'entrada d'animals, excepte gossos pigall.
 • L'aportació de càmeres de reflexió i vídeo i altres materials fotogràfics o de vídeo professionals (trípodes, objectes, entre d'altres).

 

MENORS D’EDAT

 • Els menors de 16 anys només podran entrar al recinte acompanyats de pare, mare, tutor legal  o adult autoritzat. En tot cas, els acompanyants dels menors de 16 anys seran els responsables de qualsevol conducta o acció que puguin portar a terme.
 • Es prohibeix la venda d'alcohol a menors de 18 anys, d'acord amb la legislació vigent.